Nové podmienky pre odklad splátok úverov
#Blog#Tipy#Hypotéka#Úver#COVID_19

Nové podmienky pre odklad splátok úverov

30.04.2020 | Autor: Ing . Daniela Oravcová - svetbyvania.com

Odklad splátok kvôli pandémii. Aké sú podmienky a postup?

Prezidentka Zuzana Čaputová v stredu 8.apríla podpísala zákon o odklade splátok, ktorý nadobúda účinnosť dňom 9. apríla 2020 zverejnením v Zbierke zákonov SR. Doteraz bolo tiež možné požiadať o odklad, avšak v rámci opatrení LEX CORONA sa týmto zákonom upravili podmienky odkladu počas obdobia pandémie.

Pripravili sme pre vás prehľad základných informácií:


O odklad treba požiadať!

Odklad splátok nebude platiť automaticky plošne pre všetkých, o odklad bude potrebné požiadať banku, resp. spoločnosť, v ktorej máte úver. Za odklad splátok vám nesmie byť účtovaný žiadny poplatok.

Odklad splatok.jpeg

Žiadosť bude možné podať elektronicky cez formuláre na stránkach spoločností, internetbanking, e-mailom alebo osobne na pobočke banky. Formulár žiadosti spolu s postupom a základnými informáciami bude zverejnený na internetových stránkach bánk a nebankových spoločností.

Potrebujete vyplniť nasledovné údaje:

 1. Meno a priezvisko dlžníka:
 2. Rodné číslo (alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené):
 3. Adresa trvalého pobytu:
 4. Adresa, na ktorej dlžník preberá listové zásielky:
 5. Adresa elektronickej pošty, ak existuje:
 6. Telefónne číslo:
 7. Emailová adresa:
 8. Označenie úveru, ktorého sa žiadosť týka (napríklad číslo zmluvy):
 9. Žiadam odložiť splácanie úveru na dobu ................ mesiacov (nie dlhšie ako na deväť mesiacov, ak je veriteľom banka alebo pobočka zahraničnej banky, nie dlhšie ako na tri mesiace, ak je veriteľom iná osoba).

Podnikatelia vypĺňajú osobitný formulár žiadosti, ktorý zahŕňa aj čestné vyhlásenie:

 1. o počte zamestnancov
 2. o tržbách
 3. o znížení príjmov v dôsledku pandémie

Kto môže požiadať

Odklad splátok je určený najmä pre tých, ktorí majú znížený príjem v dôsledku aktuálnych opatrení kvôli koronavírusu.

O odklad splátok môžu okrem fyzických osôb požiadať aj živnostníci, malé a stredné podniky s menej ako 250 zamestnancami (ročný obrat do 50 mil. eur).

V prípade viacerých dlžníkov na úvere môže o odklad požiadať ktorýkoľvek z nich, odklad sa bude týkať všetkých dlžníkov na danom úvere.

Odklad splatok 4.jpeg

V prípade poberania štátneho príspevku, štátneho príspevku pre mladých alebo štátneho príspevku pre mladomanželov môžete tiež požiadať o odklad splátok, o štátny príspevok neprídete. Po skončení doby odkladu bude ďalej platiť aj pre odložené splátky.

Ak ste pred schválením tohto zákona požiadali o odklad splátok z dôvodu pandémie podľa štandardných podmienok, môžete požiadať o odklad na základe nových podmienok. Predchádzajúca žiadosť sa zruší a doba odkladu bude pokračovať podľa tohto špecifického postupu.


Základné podmienky

Dlžník nesmie byť v omeškaní viac ako 30 dní so splátkou úveru, pri ktorom žiada o odklad. Zároveň nesmie byť k 29. februáru 2020 v omeškaní viac ako 30 dní so splátkou aspoň 100 eur na žiadnom ďalšom úvere u tohto istého veriteľa a nesmie byť v osobnom bankrote.

Problém pre neplatičov - Dlžníkom, ktorí neplatia splátky, majú exekúcie alebo ich úver bol zosplatnený, pravdepodobne nebude odklad povolený.


Odklad platí pre splátkové úvery

O odklad môžete požiadať pre úvery, pri ktorých platíte pravidelné splátky – hypotekárny úver, stavebný úver, medziúver, spotrebiteľský úver, splátkový predaj, finančný lízing.

Pre kreditné karty a povolené prečerpania nie je možné požiadať o odklad.

Odklad splatok 2.jpeg

O odklad môžete požiadať v prípade všetkých úverov, ktorých sa predmetný zákon týka, avšak o odklad splátok toho istého úveru môžete počas obdobia pandémie požiadať najviac jedenkrát. Preto zvážte, či je naozaj nevyhnutné žiadať o odklad, ak zvládate aj v tejto situácii splácať úvery.


Doba odkladu

Odklad splátok je možný až o 9 mesiacov v prípade hypotekárnych a spotrebiteľských úverov, v prípade lízingov a splátkových predajov je možný odklad o 3 mesiace a následne odklad o ďalšie 3 mesiace.

Odklad platí na dohodnutú dobu aj v prípade, že sa obdobie pandémie skončí skôr. Nemusíte využiť maximálnu dobu odkladu, v žiadosti uvediete o akú dobu máte záujem. Zároveň budete mať možnosť začať splácať úver pred skončením dohodnutej doby odkladu.

Lehota na podanie a schválenie žiadosti

O odklad splátok môžete požiadať kedykoľvek počas obdobia pandémie. Do 30 dní by ste mali dostať vyjadrenie k žiadosti.Odklad platí od prvej neuhradenej splátky po dni podania žiadosti. Do odkladu je možné zahrnúť aj poslednú neuhradenú splátku pred podaním žiadosti, ak s touto splátkou nie ste v omeškaní viac ako 30 dní.


Odklad neznamená odpustenie

Počas doby odkladu splátok nebudete platiť ani istinu dlhu ani úroky. Počas doby odkladu sa úver naďalej úročí, nezaplatené úroky sa rozvrhnú do splátok po skončení doby odkladu ak sa nedohodne inak. V konečnom dôsledku tak na úrokoch za tento úver zaplatí viac. Ak máte v splátke úveru zahrnuté aj poistenie na túto časť splátky sa odklad nevzťahuje, banka resp. spoločnosť, v ktorej máte úver vás bude informovať o postupe v prípade splátok poistného.


Odklad splátok nebude mať negatívny dopad na rating klienta

Doposiaľ sa odklad splátok zapisoval do úverového registra a pre klientov znamenal „negatívny záznam - neplatenie“, čo zhoršovalo bonitu klientov a komplikovalo získanie ďalšieho úveru v budúcnosti.

Podľa nových pravidiel odklad splátok z dôvodu pandémie nesmie znamenať omeškanie a nebude mať negatívny vplyv na váš rating v prípade budúcich žiadostí o úver.


Bezkontaktné platby do 50 eur

Počas obdobia pandémie sa podľa tohto zákona zvyšujú limity pre bezkontaktné platby na 50 eur. Jednotlivé banky a stavebné sporiteľne postupne na svojich stránkach zverejňujú postup podania žiadosti o odklad z dôvodu pandémie. Pokiaľ je to možné využívajte elektronické podanie žiadosti bez návštevy pobočky.

Zdroje:
Národná banka Slovenska
Zákon č. 75/2020 Z.z.
Inernetové stránky bánk a stavebných sporiteľní

Blog