Obchodné podmienky pre internetovú aplikáciu Bydo | Bydo.sk

Obchodné podmienky pre internetovú aplikáciu Bydo

Vzájomné práva a povinnosti Používateľa a Prevádzkovateľa vyplývajúce z užívania Aplikácie sa riadia týmito obchodnými podmienkami:


1. Definícia

1.1 V týchto obchodných podmienkach:

1.1.1. „Prevádzkovateľ“ je Spoločnosť WebforRent s.r.o., IČO: 50461052, so sídlom Tatranská 2 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto.

1.1.2. Aplikácia“ znamená internetovú aplikáciu s názvom Bydo, medzi ktorej hlavné funkcionality patrí inzercia bytových a nebytových objektov a developérskych projektov, a ktorá je dostupná z internetovej adresy www.bydo.sk.

1.1.3. „VOP“ znamená tieto Všeobecné obchodné podmienky.

1.1.4. „Zmluva“ znamená zmluvu uzatvorenú medzi Používateľom a Prevádzkovateľom, ktorej predmetom je poskytnutie Licencie k užívaniu Aplikácie Používateľom za podmienok uvedených v týchto VOP.

1.1.5. „Licencia“ znamená nevýhradnú licenciu k užívaniu Aplikácie za podmienok uvedených v týchto VOP.

1.1.6. „Používateľ“ znamená akákoľvek právnická alebo fyzická osoba odlišná od Prevádzkovateľa, ktorá používa Aplikáciu.

1.1.7. „Používateľský účet“ znamená neverejnú časť Aplikácie, ktorá je Používateľovi prístupná po zadaní Prihlasovacích údajov.

1.1.8. „Prihlasovacie údaje“ znamenajú unikátnu kombináciu prihlasovacieho mena Používateľa a hesla zvoleného Používateľom, ktoré Používateľ uloží do databázy Aplikácie pri vytváraní Používateľského účtu prostredníctvom Aplikácie a/alebo hesla Používateľovi automaticky vygenerovaného Aplikáciou.

1.1.9. „Inzerát“ je ponuka, ktorú pridal Používateľ vo svojom Používateľskom účte a týka sa ponuky alebo dopytu na nehnutelnosť, bytový alebo nebytový objekt ako aj developérsky projekt.


2. Proces uzatvorenia zmluvy o používaní Aplikácie

2.1. Zobrazenie tlačítka s názvom „Registrovať sa“ v Používateľskom prostredí Aplikácie je návrhom na uzatvorenie Zmluvy zo strany Prevádzkovateľa.

2.2. Kliknutie Používateľa na tlačítko „Registrovať sa“ je bezvýhradným prijatím návrhu na uzatvorenie Zmluvy zo strany Používateľa a týmto úkonom je uzatvorená Zmluva.

2.3. Kliknutím na pole (tzv. checkbox), ktoré obsahuje popis v znení „súhlasím s podmienkami používania internetovej aplikácií Bydo“ a následným kliknutím na tlačítko v zmysle 2.2 Používateľ vyjadruje súhlas s týmito VOP.

2.4. Uzatvorením Zmluvy sa stávajú účinnými nasledujúce ustanovenia týchto VOP.


3. Používanie Aplikácie

3.1. Prevádzkovateľ udeľuje Používateľovi Licenciu v rozsahu a za podmienok uvedených v Používateľskom prostredí Aplikácie, najmä uvedených u daného typu Používateľského účtu.

3.2. Používateľ sa za udelenie Licencie zaväzuje Prevádzkovateľovi zaplatiť odmenu vo výške uvedenej v Používateľskom prostredí Aplikácie ak nie je pri konkrétnom spôsobe použitia (najmä u daného Používateľského účtu) odmena uvedená, platí, že je Licencia poskytnutá bezodplatne.

3.3. V prípade, že je Licencia udelená za odmenu, má Prevádzkovateľ právo poskytnúť plnenie Zmluvy (napr. sprístupniť danú časť alebo funkcionalitu Aplikácie) až v momente, kedy dôjde k zaplateniu odmeny za poskytnutie Licencie a ak nezaplatí Používateľ za Licenciu odmenu v plnej výške v Prevádzkovateľom stanovenej lehote, inak ihneď, ruší sa Zmluva bez ďalšieho od počiatku.

3.4. Prevádzkovateľ je po uplynutí doby trvania Licencie oprávnený plne a/alebo čiastočne zneprístupniť Používateľský účet Používateľa.

3.5. Používateľ nesmie zriadiť viac než jeden Používateľský účet.

3.6. Používateľ nemá právo udeliť tretej osobe podlicenciu k používaniu Aplikácie.

3.7. Akékoľvek finančné plnenia realizované prostrednictvom Aplikácie alebo prostredníctvom platebnej brány propojenej s Aplikáciou, sa považuje za zaplatené pripísáním celej príslušnej čiastky na príslušný bankový účet Prevádzkovateľa.

3.8. Prevádzkovateľ má právo Aplikáciu alebo jej časť kedykoľvek odstaviť, zmeniť a/alebo ju zneprístupniť z príslušnej internetovej adresy, a to z akéhokoľvek dôvodu.

3.9. Používateľ má právo na používanie Aplikácie za podmienok podľa Zmluvy v jej aktuálnej verzii dostupnej z príslušnej internetovej adresy.

3.10. Používateľ sa zaväzuje pri používaní Aplikácie konať tak, aby jemu a ani Prevádzkovateľovi používaním Aplikácie nevznikla žiadna škoda.


4. Databáza

4.1. Používateľ nemá právo prostredníctvom Aplikácie strojovo (najmä pomocou tzv. softwerových robotov) vyťažovať databázu spojenú s Aplikáciou.

4.2. Používateľ a Prevádzkovateľ sa týmto dohodli, že akékoľvek údaje vložné Používateľom do databázy Aplikácie sú časťou databázy zhromaždené Prevádzkovateľom a stávajú sa súčasťou databázy Prevádzkovateľa, bez toho, aby Používateľovi vzniklo akékoľvek právo k databáze Aplikácie.

4.3. Zmluvné strany s plným vedomím, zhodne prehlasujú a činia nesporným, že záznamy údajov v Aplikácii a v jej databáze, ako elektronickom systéme, sú spoľahlivé a sú vykonávané systematicky a poradovo a sú chránení proti zmenám.

4.4. Prevádzkovateľ systému nenesie žiadnu zodpovednosť voči údajom, ktoré Používateľ uloží do databázy Aplikácie.

4.5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo pristupovať k týmto údajom prípadne ich aj pozmeniť a zmazať bez nutnosti upovedomenia Používateľa, ktorý tieto údaje do databázy uložil. Úpravu je Prevýdzkovateľ oprávnený vykonať z akéhokoľvek dôvodu.


5. Osobné údaje a cookies

5.1 Súhlas Používateľa s používaním súborou Cookies Prevádzkovateľom uvedený v Prílohe č. 1 týchto VOP tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

5.2. Súhlas Používateľa s poskytnutím osobných údajov Prevádzkovateľovi uvedený v Prílohe č. 2 týchto VOP tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.


6. Zodpovednosť za škodu

6.1. Ustanovenia toho článku VOP sa nevzťahujú na spotrebiteľa.

6.2. Používateľ sa týmto výslovne vzdáva práva na náhradu škody od Prevádzkovateľa neúmyslne alebo nie z hrubej nedbanlivosti spôsobenej Prevádzkovateľom porušením akejkoľvek povinnosti Prevádzkovateľa uvedenej v Zmluve v súvislosti s plnením Zmluvy alebo v týchto VOP.


7. Zmena VOP

7.1. Používateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ uzatvára Zmluvu v bežnom obchodnom styku s väčším počtom osôb a Zmluvy sú podľa svojho charakteru zaväzujúce dlhodobo k opätovným plneniam rovnakého druhu s odkazom na tieto VOP. Zmluvné strany činia nesporným, že z povahy záväzkov Prevádzkovateľa podľa týchto VOP vyplývá a už pred uzatvorením Zmluvy vyplývala rozumná potreba neskoršej zmeny týchto VOP.

7.2. Zmluvné strany sa týmto dohodli, že Prevádzkovateľ môže tieto VOP v primeranom rozsahu zmeniť a zároveň sa dohodli, že zmena VOP bude Používateľovi, ako druhej zmluvnej strane, oznámená prostreníctvom emailovej správy odoslanej na emailovú adresu zadanú Používateľom do Aplikácie. Používateľ má v takom prípade právo zmeny VOP odmietnuť a predmetný záväzok medzi ním a Prevádzkovateľom z tohoto dôvodu vypovedať vo výpovednej dobe jeden (1) kalendárny mesiac, ktorá začne plynúť deň následujúci po odoslaní oznámenia, o ktorej Zmluvné strany týmto zhodne prehlasujú, že je dostatočná k obstaraniu obdobných plnení od iného subjektu.

7.3. V prípade, že dôjde k uzatvoreniu novej Zmluvy k už existujúcemu Používateľskému účtu (tj. k obnoveniu alebo predlženiu Používateľského účtu), riadi sa takáto Zmluva VOP v znení ku dňu uzatvorenia takejto Zmluvy.


8. Povinné informácie pre spotrebiteľa

8.1. Tento článok VOP je účinný iba voči Používateľovi, ktorý je spotrebiteľom. Ustanovenia uvedené v tomto článku VOP sa nevzťahujú na podnikateľov – živnostníkov alebo obchodné spoločnosti.

8.2. Prevádzkovateľ týmto informuje Používateľa, že:

8.2.1. Adresa pre doručovanie písomností Prevádzkovateľovi je zhodná s vyššie uvedenou adresou sídla Prevádzkovateľa;

8.2.2. Telefonický kontakt Prevádzkovateľa je 0951175870;

8.2.3. Adresa Prevádzkovateľa pre doručovanie elektronickej pošty je info@webforrent.sk;

8.2.4. Odmena Prevádzkovateľa za Licenciu je stanovená vrátane všetkých daní a poplatkov a jej výška a/alebo spôsob jej výpočtu je stanovený v Aplikácii;

8.2.5. Používateľ je povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi odmenu za Licenciu, ak nie je Licencia poskytovaná bezodplatne, jedným zo spôsobov, ktorý je pri príslušnej možnosti uvedený v Používateľskom prostredí Aplikácie;

8.2.6. Používateľovi nevznikajú náklady na dodanie;

8.2.7. K používaniu Aplikácie je potrebný prístup k siieti Internet a internetový prehliadač Google Chrome 74+;

8.2.8. Používateľ má právo od Zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie do 30 dní od prevzatia plnenia. Prevzatím plnenia sa rozumie poskytnutie Licencie.

8.2.9. Vo vzťahu k Prevádzkovateľovi nevznikajú Používateľovi žiadne náklady za použitie komunikačných prostriedkov na dialku.

8.2.10. Údaje o uzatvorení Zmluvy vrátane týchto obchodných podmienok sú uložené v databáze Aplikácie a Používateľ k nim má prístup prostredníctvom Používateľského účtu.

8.2.11. Používateľ má možnosť zistiť chyby kontrolou v Používateľskom účte;

8.2.12. Opravovanie chýb vzniknutých pri zadávaní dát možno vykonávať rovnako prostredníctvom Aplikácie a tam kde to Aplikácia neumožňuje, tak prostredníctvom technickej podpory, ktorej kontakt je uvedený v Aplikácii;

8.2.13. Prevádzkovateľ dodržuje všetky platné zákony Slovenskej republiky; žiadne ďalšie kódexy nie sú pre Prevádzkovateľa záväzné;

8.2.14. Prevádzkovateľ nevyužíva žiadne prostriedky mimosúdneho riešenia sporov;

8.2.15. Predmetom Zmluvy nie je dodanie tovaru, na Aplikáciu sa tak nevzťahujú ustanovenia o reklamácii; Zodpovednosť za zjavné alebo skryté vady Aplikácie, ktoré mala Aplikácia v dobe jej sprístupnenia Používateľovi, možno uplatniť u Prevádzkovateľa za podmienok stanovených Zmluvou a týmito VOP;

8.2.16. Používateľ je povinný dodržovať tieto VOP, ktoré sú taktiež súčasťou Zmluvy a rovnako je povinný dodržovať platné a účinné právne predpisy Slovenskej republiky.

8.2.17. Používateľ sa môže obrátiť so sťažnosťou na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru. Slovenská obchodná inšpekcia vybavuje mimosúdne sťažnosti spotrebiteľov spôsobom a za podmienok stanovených príslušnými právnymi predpismi.


9. Rozhodné právo

9.1. Tieto VOP, ako aj Zmluva, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

9.2. Akékoľvek spory vzniknuté na základe Zmluvy a/alebo týchto VOP budú rozhodovať vecne a miestne príslušné súdy Slovenskej republiky.


10. Účinnosť

10.1. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 13. mája 2019.